Statuten

Statuten TVR Car Club Holland

Om te kunnen downloaden en/of printen graag HIER klikken

 
NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar

DOEL

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft tot doel: het verenigen van eigenaren en liefhebbers van auto's van het merk TVR en het in stand houden van auto's van dit merk
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het initiëren en onderhouden van kontakten tussen TVR-eigenaren;
  2. uitwisseling van informatie;
  3. het organiseren van autosportevenementen zoals rally's, puzzelritten en competities op besloten circuits; en
  4. samen te werken met andere verenigingen, waaronder buitenlandse TVR clubs.


DUUR EN BOEKJAAR

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zijn toegelaten en in het bezit van een TVR zijn.
 3. Buitengewone leden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zijn toegelaten, maar niet in het bezit van een TVR zijn. 
 4. Ereleden zijn zij, die daartoe door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
 5. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden worden daaronder de gewone leden, de buitengewone leden en de ereleden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
 6. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan mitsdien niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 7. Minderjarigen behoeven voor hun toetreding de schriftelijke toestemming van ouders of voogd.
 8. De leden ontvangen bij hun toetreding een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement.

Artikel 5.

Als gewoon lid of buitengewoon lid kan men worden toegelaten, nadat men een verzoek daartoe schriftelijk of via de website bij het bestuur heeft ingediend. Een in het lidmaatschap geïnteresseerde verzoekt de secretaris, of een hem vertegenwoordigend bestuurslid, om toezending van een aanmeldingsformulier. Na invulling en ondertekening zendt de geïnteresseerde dit formulier retour.

Bezwaren tegen de toelating als lid kunnen hierop schriftelijk ter kennis van het secretariaat worden gebracht. Het bestuur beslist over de toelating. Een verzoek zal in ieder geval niet door het bestuur worden ingewilligd indien de verzoeker in de drie aan het verzoek voorafgaande kalenderjaren lid is geweest van de vereniging. 
Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6.

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één jaar, indien het lid bij herhaling in strijd met de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen handelt of het belang van de vereniging door handelingen of gedragingen in ernstige mate heeft geschaad. 
 2. Alvorens tot schorsing over te gaan, wordt het betreffende lid door het bestuur gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen, tenzij naar het oordeel van het bestuur de schorsing niet kan worden uitgesteld om dringende redenen.
 3. Gedurende de periode, waarin het lid is geschorst, kan hij de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid; indien een rechtspersoon lid van de vereniging is, eindigt zijn lidmaatschap, wanneer hij ophoudt te bestaan;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die voor één december in het bezit van de secretaris moet zijn. De secretaris is verplicht de ontvangst van de kennisgeving binnen acht dagen schriftelijk aan het lid te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid voorts mogelijk:
  1. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
  2. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand, wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een december van het desbetreffende jaar niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
  1. Deze opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  2. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. Indien het gewone lid heeft opgehouden te voldoen aan de eis van het in bezit zijn van een TVR kan hij de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet meer uitoefenen en kan het lidmaatschap, indien het gewone lid dit wenst, worden omgezet in een lidmaatschap voor een buitengewoon lid.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twintig procent van de leden aanwezig is. Ingeval het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt een tweede ledenvergadering schriftelijk bijeen geroepen uiterlijk één maand na de eerste. In de tweede ledenvergadering kunnen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, rechtsgeldige besluiten bij meerderheid van stemmen worden genomen omtrent ontzetting uit het lidmaatschap van het betreffende lid.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het lid volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 8.

 1. Gewone leden en buitengewone leden hebben het recht niet-leden te introduceren, mits met toestemming van een bestuurslid. Deze leden zijn hierbij verantwoordelijk voor de gedragingen van deze introducé‚(e)(s).
 2. Leden en buitengewone leden zijn verplicht:
  1. zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en de rechtsgeldige besluiten van de algemene ledenvergaderingen en van het bestuur;
  2. hun jaarlijkse contributie voor een maart van het lopende verenigingsjaar te voldoen;
  3. de door hun toedoen aan eigendommen van de vereniging toegebrachte schaden te vergoeden binnen vier weken na vaststelling van de desbetreffende schaden;
  4. zich tijdens een evenement en/of wedstrijd stipt aan de voorschriften en aanwijzingen van het bestuur, of een namens het bestuur optredend lid, te houden en zich dienovereenkomstig te gedragen.


BESTUUR 

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden benoemd. Zij worden benoemd voor een periode van twee jaar.
 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een penningmeester en tenminste één secretaris. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene ledenvergadering gekozen. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 4. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 12 en 13 voor zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 10.

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. opzegging door het bestuurslid;
  3. verstrijken van de benoemingsperiode;
  4. ontslag door de algemene ledenvergadering
 2. Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Het ontslag wordt ingediend bij het resterende zittende bestuur.
 3. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in.
 4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twintig procent van de leden aanwezig is. In geval het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een tweede ledenvergadering schriftelijk bijeen geroepen uiterlijk één maand na de eerste. In de tweede ledenvergadering kunnen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, rechtsgeldige besluiten bij meerderheid van stemmen worden genomen, omtrent schorsing of ontslag van het betreffende bestuurslid.

Artikel 11.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot geldleningen, het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk (mede-)schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
  2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en (één van) de secretaris(sen) tezamen, alsmede aan de voorzitter en de penningmeester tezamen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen, voor zover de wet zulks toelaat.


ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 12.

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur door middel van convocaties, die gericht zijn aan de (e-mail) adressen van de leden zoals deze bij de vereniging bekend zijn, met inachtneming van een termijn van ten minste één maand. De convocaties dienen ten minste in te houden de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
 2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergaderingen gehouden en voorts, wanneer het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering, die ten hoogste vier weken na de indiening van het verzoek moet worden gehouden.
 4. Indien het bestuur aan het verzoek binnen veertien dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van algemene ledenvergaderingen door het bestuur.

 Artikel 13.

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Alle gewone leden hebben daarin ieder één stem. Buitengewone leden hebben geen stemrecht. Een lid is bevoegd zich door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid te laten vertegenwoordigen. Stemrecht geldt slechts voor leden die niet geschorst zijn.
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
 4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes, die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig.
 6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits het is genomen met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 8. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 14.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Hij bepaalt de volgorde waarin de te behandelen onderwerpen aan de orde komen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. De voorzitter van het bestuur kan een lid het woord ontnemen indien dit lid onderwerpen buiten orde van de vergadering aansnijdt. De voorzitter van het bestuur kan op de vergadering de toegang en het woord verlenen aan niet-leden indien hem dit wenselijk voorkomt.
 3. Van het in de algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen lid van de vereniging notulen gemaakt. Deze notulen worden door de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 15.

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk één maand voor de in artikel 12 lid 2 bedoelde algemene ledenvergadering, een commissie (kascommissie) van ten minste drie leden, welke geen deel uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar.
Deze commissie wordt benoemd uit een voordracht van de zittende leden van de commissie, voor een periode van zoveel jaren als het aantal leden van de commissie bedraagt. De commissie brengt tijdens de in artikel 12 lid 2 bedoelde algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en tevens inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het verslag en de rekening en verantwoording hierover strekt het bestuur tot decharge.

Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze nieuwe commissie heeft dezelfde bevoegdheden als eerder genoemde commissie. Binnen drie maanden na benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

Artikel 16.

 1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een evenementencommissie bestaande uit gewone leden en/of buitengewone leden, welke geen deel uitmaken van het bestuur. De evenementencommissie bestaat uit een voorzitter, alsmede uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal leden. De voorzitter moet in tegenstelling tot hiervoor vermelde deel uitmaken van het bestuur. Ingeval het bestuur uit drie leden bestaat, zal de secretaris van het bestuur tevens de taak van voorzitter van de evenementencommissie vervullen. De leden van de evenementencommissie zullen door de vergadering op voordracht van het bestuur uit de (bestuurs)leden worden benoemd. De leden van de evenementencommissie hebben zitting voor de tijd van een jaar en zijn terstond herkiesbaar.
 2. De taken van de evenementencommissie bestaan uit:
  1. het ontwerpen en uitwerken van evenementen op sportief, educatief en sociaal automobielgebied;
  2. het verwezenlijken van dergelijke evenementen, nadat opzet hiervan goedgekeurd is door het bestuur, tenzij het bestuur voordien verdere volmachten heeft verstrekt die per evenement geldigheid hebben en duidelijke financiële beperking aangeven;
  3. het regelend optreden bij genoemde- en bij eventuele andere evenementen;
  4. het ondersteunen van andere leden bij het uitwerken van evenementen;
  5. de samenwerkig ment andere verenigingen, met als doel evenementen als hiervoor bedoeld te  verwezenlijken.

GELDMIDDELEN
Artikel 17.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, inkomsten uit evenementen, inkomsten uit verkoop van TVR gerelateerde artikelen, entreegelden, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle overige baten.
 2. Ieder lid, behalve een erelid, betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur, dan wel stilzwijgend blijft gehandhaafd op het oude peil.
 3. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur, dan wel stilzwijgend blijft gehandhaafd op het oude peil.
 4. Voor lidmaatschap aangegaan na dertig juni doch voor een december van het lopende verenigingsjaar bedraagt de contributie vijftig procent van de jaarcontributie. Voor lidmaatschap aangegaan na dertig november is de contributie voor het lopende verenigingsjaar nihil. Het lidmaatschap gaat in zodra de betaling voor het entreegeld en het lidmaatschap ontvangen is.
 5. Contributie welke niet is voldaan op een maart van het lopende verenigingsjaar wordt verhoogd met een boete gelijk aan vijfentwintig procent van de nog verschuldigde contributie.

 
KANDIDAATSTELLING

Artikel 18.

 1. Voor alle functies, behoudens de functies voor de kascommissie, worden in eerste instantie door het bestuur leden kandidaat gesteld. Deze kandidaten worden aan de leden voorgedragen in de oproeping voor de algemene ledenvergadering.
 2. Tegenkandidaten kunnen door elk lid worden gesteld; de kandidaatstelling dient de handtekening van ten minste vijf leden (niet zijnde buitengewone leden) te dragen, welke vijf leden tevens op de algemene ledenvergadering aanwezig dienen te zijn, hetgeen uiterlijk een uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur is meegedeeld. Deze tegenkandidaten moeten lid zijn (niet zijnde buitengewoon lid) van de vereniging.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19.

 1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, mits het voorstel daartoe in de oproeping tot de vergadering is
 3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.

 
STATUTENWIJZIGING

Artikel 20.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van de algemene ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste één maand bedragen.
 2. Degenen, die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór die vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, voor alle leden ter inzage leggen tot en met de dag, waarop de vergadering wordtgehouden.
 3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin ten minste twintig procent van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ten minste twee en ten hoogste vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Het in lid 3 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 5. De wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
 6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 6 bedoelde akte en van de volledige tekst van de na de wijziging geldende statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste één maand bedragen.
 2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 20 lid 3 voor wijziging van de statuten van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene ledenvergadering vereffenaars aan. Indien zij geen vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemt, door de algemene ledenvergadering aan te wijzen. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

 
SLOTBEPALING

Artikel 21.

In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.

Poll: test

Je moet inloggen om te kunnen stemmen.