privacy reglement

De TVR Car Club Holland  (hierna te noemen: “TVRCCH”)  hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

TVRCCH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;

 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoons- en autogegevens die de TVRCCH verwerkt van haar leden, sponsors, adverteerders, deelnemers of andere geregistreerde geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van TVRCCH of om een andere reden persoonsgegevens aan TVRCCH verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Iedereen in de vereniging, die gebruikt maakt van de gegevens van de ledenadministratie, is verplicht naar dit reglement te handelen. Wij adviseren je om het Privacyreglement aandachtig door te lezen.

1.    Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de TVR Car Club Holland, Arnaud Witlox, 0725-321071, Kamer van Koophandel te Amersfoort 32074326
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via siraterces.[antispam].@tvrcarclub.nl

2.    Welke gegevens worden verwerkt door de TVRCCH en voor welk doel?
2.1   In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

 2. adresgegevens eventueel postadres

 3. telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2  De TVRCCH houdt een administratie bij met persoonsgegevens van leden, oud-leden, sponsors en begunstigers ten behoeve van de volgende twee doeleinden: 

 1. Het op een correcte wijze voeren van een ledenadministratie, zodanig dat er op elk moment een correct beeld is van het ledenbestand van de vereniging.

 2. Tevens wil de vereniging altijd over een recent mailadres van de leden beschikken om te kunnen communiceren.

Binnen de doeleinden zijn de volgende handelingen zijn mogelijk:

 1. gebruik van je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, communicatie over je persoonsgegevens en het eventueel te muteren daarvan.

 2. zonodig bewerken van de door jou verstrekte persoons gegevens en autogegevens.

 3. gebruik van naam, adresgegevens en telefoonnummer voor het versturen van uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten en informatie over diensten en activiteiten van de TVRCCH;

 4. gebruik van lidmaatschapsvorm, naam en bankrekeningnummer om betalingen, waaronder berekening en facturatie van het lidmaatschapsgeld en mogelijke bijdragen voor activiteiten af te kunnen wikkelen.

 5. gebruik van je naam en e-mailadres om je uit kunnen nodigen voor de Algemene Leden Vergadering en verzending van de e-mail nieuwsbrief met informatie over  verenigingsactiviteiten, diensten en andere interessante informatie verbonden met het lidmaatschap van TVRCCH. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 6. Je naam en telefoonnummer wordt zo mogelijk tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst  gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met TVRCCH en je te informeren over de ontwikkelingen van de TVRCCH.

3.   Toegankelijkheid van gegevens
De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor:

 1. de leden van de TVRCCH (alleen naam, foto indien ingevoerd, roepnaam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en model auto). Elk lid kan na inloggen in de ledenlijst aangeven of vermelding van zijn gegevens is toegestaan en zo ja welke informatie-elementen van de ledenkaart kunnen worden gepubliceerd. 

 2. degenen, die leiding geven aan of belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens van leden, oud-leden en begunstigers. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend die opgeslagen is in een afgesloten gedeelte van deze website;

 3. degenen, die belast zijn met activiteiten voor de TVRCCH (o.a. commissieleden voor zover de gegevens relevant zijn voor de uitvoering van de activiteiten, dit ter beoordeling van het bestuur);

In geen geval zullen gegevens verstrekt worden aan personen buiten de vereniging, sponsors of bedrijven ten behoeve van direct marketing of andere doeleinden.

4.    Bewaartermijn
TVRCCH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Dit betekent dat je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap worden verwerkt en bewaard. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd uit het bestand.

5.   Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TVRCCH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt TVRCCH gebruik van diensten van derden, een zogenaamde bewerker. Met de bewerker DISPI hebben wij een bewerkersovereenkomst. De bewerker draagt zorg voor de passende technische infrastructuur voor beveiliging van de gegevens naar het internet netwerk.

5.3  Het bestuur draagt er zorg voor dat de verschillende functionarissen alleen via een combinatie van pincode en wachtwoordbeveiliging toegang krijgen tot bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun werkzaamheden dit vereisen. Al onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

6.   Inzagerecht, verwijdering en vragen 
6.1 Via de ledenadministratie van TVRCCH die voor elk lid bereikbaar is in het besloten gedeelte van de website kan je je eigen persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan je contact opnemen met de ledenadministratie siraterces.[antispam].@tvrcarclub.nl

6.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop TVRCCH je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris van de TVRCCH, verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie siraterces.[antispam].@tvrcarclub.nl

7.   Geheimhouding
 Een ieder die kan kennisnemen van persoonsgegevens uit de administratie van de TVRCCH is gehouden deze persoonsgegevens niet anders te gebruiken dan voor het uitoefenen van zijn taak voor de vereniging nodig is en mag deze persoonsgegevens niet aan onbevoegden en derden verstrekken.

8.   Klacht

8.1 Wanneer een lid, een oud-lid of begunstiger van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij bij het bestuur van de TVRCCH schriftelijk een klacht indienen. Het lid, het oud-lid of de begunstiger motiveert zijn klacht en legt voor zover mogelijk bewijsstukken over.

8.2 Het bestuur onderzoekt de klacht. Wanneer het lid, het oud-lid of de begunstiger hierom verzoekt wordt hij door het bestuur gehoord. Het bestuur neemt binnen vier weken een met redenen omklede beslissing die schriftelijk aan het lid, het oud-lid of de begunstiger kenbaar wordt gemaakt.

8.3 Indien het lid, het oud-lid of de begunstiger zich niet kan vinden in de beslissing op zijn klacht, dan kan hij/zij naar de rechter gaan en een beroep doen op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens bied, of een signaal afgeven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

9.  Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze Website bekend gemaakt.

 

 Versie april 2018